Polityka prywatności AKST

Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora Sklepu Internetowego, zakresu przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików
cookies oraz RODO.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Adikstone Cycling Sport Adrian Karpiuk
  ul. Barwałd Górny 99, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. NIP: 5651430632, Regon: 526664661,
  tel. 515193124, e-mail: kontakt @akst.pl , zwany później „Administratorem”.
  Dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami zgodnie z art. 13 ust. 1
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: RODO. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni
  pracownicy Sklepu.
  Dane będą przetwarzane przez Administratora przez następujący okres:
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z Adikstone – przez cały
  czas trwania tej umowy, a ponadto – w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa – w celu
  dochodzenia lub obrony przez Adikstone roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu
  okresu ich przedawnienia.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany
  przez Adikstone, dane będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są
  one przetwarzane.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Adikstone, dane będą przetwarzane tak długo, jak
  wymagają tego przepisy prawa.
 5. Klientowi zwanemu również Użytkownikiem przysługuje prawo do uzyskania potwierdzenia,
  czy Adikstone przetwarza dotyczące go dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, Klient jest uprawniony
  do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących cele przetwarzania,
  kategorii danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
  osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych lub
  kryteria ustalania tego okresu, źródło pozyskania tych danych.
 6. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów
  osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie
  uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 7. Wszelkie uwagi w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres
  e-mail: kontakt@akst.pl
 8. Adikstone nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki
  umieszczone są na stronach serwisu.

II. POLITYKA COOKIES
Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych
podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej
(Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach
  cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
  Użytkowników Serwisów.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
  Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie.
 5. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby
  całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera.
  Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
  obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 6. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki można w każdym czasie uniemożliwić
  przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre
  funkcje Witryny mogą jednak nie działać po wyłączą korzystania z cookies.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronach internetowych Serwisu.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod adresem
  http://wszystkoociasteczkach.pl/ .
  Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22.12.2023 r.
Shopping Cart